Udvikl din virksomhed på rette nøgletal

Nøgletal har ganske enkelt til formål at beskrive din virksomheds økonomiske situation.
Og med forskellige indgangsvinkler til de økonomiske områder i din virksomhed.

Da nøgletallene altid baseres på din virksomheds bogførte regnskabstal, er det derfor vigtigt at disse er ajourført, så du altid kan få dette rette overblik og dermed korrekte beslutningsgrundlag.

Betragt derfor nøgletalsanalyserne som dit vigtige redskab og kompas til din virksomheds situation og planlægning.

Der er mange nøgletal er vigtige at kende, når du driver en virksomhed, men hvad bidrager de med?

Her har jeg valgt de mest anvendelige, der er med til at give overblik operationelt og strategisk. Og naturligvis med forbehold for din virksomheds strategi og konkurrencesituation. Men her har du en oversigt, hvad de forskellige nøgletal kan anvendes til og give mest værdi til at drifte og udvikle din virksomhed.

Viden og vækst

Virksomhedens indtjeningsevne

Afkastningsgraden viser om din virksomhed er i stand til at generere overskud ud fra den samlede investerede kapital i form af aktiver. Interessant nøgletal, hvis du arbejder på at forbedre din virksomheds driftsresultat, eller skal vurdere om du får tilstrækkeligt afkast ud af dine anlægsinvesteringer.

  • Afkastningsgraden = Resultat før finansielle poster × 100 / samlede aktiver

Eksempel: Investeres der 1.000.000 kr. i maskiner eller andre aktiver til din virksomhed, og din virksomheds nettoresultat er 300.000 kr., så har du en afkastningsgradsgrad på 30 %. Det vil sige, at du får et afkast på 30 kr., hver gang der investeres 100 kr.

Overskudsgraden viser, hvor meget din virksomhed reelt tjener på dine salg, efter omkostningerne forbundet med salget er trukket fra. Vigtigt nøgletal, hvis der arbejdes på at forbedre virksomhedens driftsresultat.

  • Overskudsgraden = Resultat før finansielle poster × 100 / Nettoomsætning

Eksempel: Er dit resultat før finansielle poster på 100.000 kr., og din virksomheds omsætning er på 700.000 kr., så har du en overskudsgrad på 14,3 %. Det vil sige, at du tjener 14,3 øre pr. omsat krone.

Egenkapitalens forrentning er afkastet på din virksomheds egenkapital og afkastet af din formue i virksomheden. Nøgletallet er vigtigt for dig, der overvejer at hente investorer til din virksomhed eller overvejer at sælge din virksomhed.

  • Egenkapitalens forrentning = Årets resultat × 100 / Gennemsnitlig egenkapital

Er din egenkapitals forrentning mindre end afkastningsgraden, taber din virksomhed på fremmedkapitalen (dvs. den eksterne kapital din virksomhed er finansieret med). Hvis din egenkapitals forrentning er større end afkastningsgraden, så får din virksomhed mere ud af fremmedkapitalen i forhold til, hvad det koster dig at låne fremmedkapitalen.

Omsætningshastigheder – nyttige analyseværktøjer til at analysere effektiv virksomhedsdrift.

Debitor omsætningshastighed viser, hvor hurtige dine debitorer er til at indbetale deres skyldige beløb og dermed et nøgletal, på hvor lang din kredittid er.

  • Debitor omsætningshastighed = Nettoomsætning × 100 / (Varedebitorer, primo + ultimo / 2)

Hvis debitorernes omsætningshastighed er høj, er det positivt. Det betyder, at dine debitorer indbetaler deres skyldige beløb til din virksomhed hurtigt.

Kreditorernes omsætningshastighed viser din virksomheds forhold mellem din virksomheds omsætning og omkostninger, og hvor lang kredittid din virksomhed har hos dine kreditorer.

  • Kreditor omsætningshastighed = Varekøb × 100 / (Kreditorer, primo + ultimo / 2)

Det er positivt for din virksomhed, hvis kreditorernes omsætningshastighed er lav, da din virksomhed vil have kapitalen i virksomheden længst muligt.

Varelagerets omsætningshastighed fortæller, hvor mange gange dit lager bliver omsat på ét år.

  • Varelagerets omsætningshastighed = (Varelager, primo + ultimo / 2) / Varelagerets omsætningshastighed

Eksempel: Hvis varelagerets omsætningshastighed i din virksomhed er på 4, betyder det, at din virksomhed når at købe og omsætte varer 4 gange på et år. Jo højere tallet er, desto bedre er det for din virksomhed, da det betyder, at dine varer ligger på dit lager kortere tid.

Forholdet mellem din omsætning og dine omkostninger – nøgletal der viser, om virksomheden er i balance.

Bruttomarginen (Dækningsgraden) viser, hvor stor en procentdel af din virksomheds omsætning, der er tilbage efter direkte omkostninger. Bruttomarginen er et vigtigt nøgletal i forhold til at analysere din virksomheds prissætning af de produkter og/eller ydelser, din virksomhed sælger.

  • Bruttomargin = (Nettoomsætning – vareforbrug) x 100 / Nettoomsætning

Høj bruttomargin betyder, at din virksomhed beholder meget af hvert omsatte krone til at opfylde andre forpligtelser. Det betyder, at din prissætning er god. Hvis du derimod har en lav bruttomargin, kan du overveje at justere din prissætning, så du har penge nok til at dække dine faste omkostninger.

Likviditet => en sund virksomhed.

Soliditetsgraden viser, om din virksomhed er modstandsdygtig over for økonomisk tab.

  • Soliditetsgraden = Egenkapitalen ultimo x 100 / Samlede aktiver ultimo

Tallet afspejler finanseringsforholdet i din virksomheds kapital, der er finansieret af ekstern kapital, og hvor meget, der er finansieret af din virksomheds egenkapital.
Meget lav soliditetsgrad er et billede på, at din virksomhed primært er finansieret af ekstern kapital (lån eller andre kreditorer). Det betyder, at din virksomhed vil være mindre modstandsdygtig over for et økonomisk tab, da din virksomheds egenkapital er lav.

Likviditetsgraden er et udtryk for, hvor god din virksomheds betalingsevne er.

  • Likviditetsgraden = Omsætningsaktiver ultimo / Kortfristet gæld ultimo

Har du omsætningsaktiver på 200.000 kr. i din virksomhed og en kortfristet gæld på 50.000 kr., så er din virksomheds likviditetsgrad 4,0.
Det er positivt, da den som tommelfingerregel gerne skal være mere end 1,0. Hvis din likviditetsgrad er 1,0 eller større, er der en balance mellem de likvider, din virksomhed får ind (omsætningsaktiver), og de likvider, der går ud af din virksomhed (kortfristet gæld).

Likviditetsgrad 2 er et udtryk for din virksomheds evne til at betale sine kreditorer og anden kortfristede gæld, såfremt at du ikke kan komme af med dit varelager.

  • Likviditetsgrad2 = Omsætningsaktiver – Varebeholdninger / Kortfristet gæld ultimo

Har du omsætningsaktiver på 100.000 kr. i din virksomhed, en varebeholdning på 20.000 kr. og en kortfristet gæld på 50.000 kr., så er din virksomheds likviditetsgrad2 1,6.
Det er positivt, da den som tommelfingerregel gerne skal være mere end 1,0.

Ønsker du at høre mere om muligheder, så udfyld nedenstående formular, og du vil blive kontaktet snarest.